Všeobecné obchodní podmínky (Podmínky) se vztahují na všechny jednotlivé smluvní vztahy mezi klientem jako uživatelem ubytovacího zařízení a _______, IČO: _________ jako poskytovatelem ubytování v mobilní jednotce (ubytovatel - ________-).

1. Smlouva mezi klientem a ubytovatelem

1.1 Smlouva mezi ubytovatelem a klientem je uzavřena vyplněním formuláře klientem v online rezervačním systému na webových stránkách _______ a potvrzením této rezervace ze strany _______ zasláním e-mailu na adresu klienta. Smlouva může být případně dále uzavřena mimo online rezervační systém, a to písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace mezi klientem a ubytovatelem potvrzením objednávky klienta ze strany _______ nebo potvrzením nabídky _______ ze strany klienta nebo oboustranným podpisem písemné smlouvy.

1.2 Smlouva specifikuje zejména konkrétní časový termín, na který ubytovatel poskytuje klientovi mobilní jednotku k přechodnému ubytování, umístění mobilní jednotky, cenu za takové ubytování, způsob platby a její splatnost.

1.3 Minimální doba ubytování je 3 dny (dvě noci). První den pak nastoupí klient po 15. hodině, ubytování opustí poslední den své rezervace do 11 hodin.

1.4 Maximální počet osob, které mohou být současně ubytovány v mobilní jednotce, jsou 4 dospělé osoby nebo dospělý pár se 2 dětmi.

1.5 Klient se zavazuje při rezervaci ubytování a při uvádění jakýchkoli údajů pro účely Smlouvy zadávat přesné a pravdivé informace. Jestliže klient zjistí, že v údajích zadávaných v rezervačním systému provedl chybu nebo uvedl nepřesné údaje, opraví chybné údaje v systému v procesu rezervace nebo bezodkladně kontaktuje Zašívárnu za účelem napravení těchto chyb. Zašívárna neodpovídá za nedostatky poskytnuté služby způsobené v důsledku chyb či včas neopravených chyb v údajích uvedených klientem v rámci rezervace, v komunikaci s Zašívárnou anebo ve Smlouvě.

2. Cena a rezervace

2.1 Cena ubytování včetně DPH je uvedena v rezervačním systému, případně v ceníku služeb na webové stránce _______, nebo je jiným způsobem sdělena klientovi před provedením rezervace.

2.2 Rezervace mobilní jednotky provedená klientem v rezervačním systému platí 5 pracovních dnů ode dne provedení rezervace. Do této doby je klient povinen provést úhradu celé ceny rezervovaného ubytování, a to bezhotovostní platbou dle instrukcí uvedených v rezervačním systému (není-li výslovně dohodnuto jinak v případě, že Smlouva byla uzavřena jinak než prostřednictvím rezervačního systému). Jestliže do uplynutí této lhůty klient cenu neuhradí, smlouva zaniká. Poskytovatel je oprávněn příslušnou mobilní jednotku pro dotčený termín na svých webových stránkách i jinak nabízet poté jako dostupnou.

3. Storno podmínky

3.1 Klient je oprávněn z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu pobyt a Smlouvu jednostranně zrušit, a to písemným oznámením doručeným na e-mailovou adresu nikola@tetrishouse.cz. Jestliže dojde k takovému zrušení (doručení oznámení o zrušení) po úhradě ceny ubytování ze strany klienta déle než 30 dní před pobytem, vrací se klientovi 100 %, více než 14 dní pak 50 %. V případě zrušení rezervace méně než 14 dní dopředu se peníze nevrací.

3.2 Pokud se klient nedostaví k ubytování podle smlouvy nebo pobyt nevyčerpá zcela, je povinen zaplatit celou sjednanou cenu ubytování. Zašívárna není v tomto případě povinna poskytnout službu v náhradním termínu.

4. Práva a povinnosti stran

4.1 Klient se zavazuje, že mobilní jednotku a její okolí bude užívat tak, aby na nich nevznikla škoda, v souladu s pravidly slušnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí, které obklopuje mobilní jednotku, k mobilní jednotce a jejím budoucím klientům. Klient se zavazuje respektovat pravidla uvedená v dokumentu Jak se chovat v Zašívárně, který je součástí těchto Podmínek nebo je dostupný v mobilní jednotce v písemné podobě či je jinak zpřístupněn klientovi, aby se s ním mohl seznámit (například uveden na webové stránce).

4.2 Klient není oprávněn na mobilní jednotce či v jejím okolí provádět jakékoliv úpravy, jako například polepování, šroubování, vrtání apod. a je povinen zdržet se jakékoliv manipulace s mobilní jednotkou. Dojde-li k situaci, která vyžaduje určitý zásah, je klient povinen okamžitě telefonicky kontaktovat zástupce _______ a zachovat se dále dle těchto Podmínek.

4.3 Klient je povinen mobilní jednotku kdykoli před svým odchodem řádně zabezpečit proti krádeži v souladu s technickým manuálem.

4.4 Klient a osoby, které s ním sdílí mobilní jednotku v rámci ubytování, se zdrží kouření v mobilní jednotce.

4.5 Klient se zavazuje do mobilní jednotky nevnášet předměty, které jsou při rozumném uvážení spojené s vyšším rizikem poškození mobilní jednotky.

4.6 Klient se zavazuje vrátit mobilní jednotku při skončení ubytování čistou a nepoškozenou. Jedná-li se o vandalismus, živelnou událost, zranění či jinou vážnou událost, která nesnese odkladu, zavazuje se klient okamžitě současně přivolat požární službu, lékařskou službu či Policii ČR.

4.7 Oznámí-li klient řádně a včas zástupci _______ vadu mobilní jednotky, a neodstraní-li zástupce vadu bez zbytečného odkladu, takže klient může mobilní jednotku užívat jen s obtížemi, má klient právo na přiměřenou slevu z ceny ubytování. V žádném případě není klient oprávněn opravu provést sám a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Ztěžuje-li však vada zásadním způsobem užívání nebo znemožňuje-li zcela užívání, má klient právo na prominutí ceny ubytování nebo může Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

4.8 Klient se zavazuje chovat k vlastnímu zdraví, mobilní jednotce a okolní krajině šetrně a s náležitým respektem, nezatěžovat je ani neohrožovat nevhodným chováním nebo nadměrným hlukem. Zašívárna neodpovídá za jakoukoli újmu vzniklou na straně klienta a s ním ubytovaných osob v důsledku nedodržení těchto Podmínek nebo jakýchkoli dalších předpisů či kodexů, na které tyto Podmínky odkazují. Klient současně bere na vědomí, že Zašívárna neodpovídá za jakékoliv škody na majetku či zdraví, které klient nebo další osoba s ním ubytovaná v mobilní jednotce, utrpí při aktivitách a pohybu v okolí mobilní jednotky a v okolní krajině. Taková aktivita je na vlastní riziko klienta a ubytovaných osob.

4.9 Klient není oprávněn přenechat mobilní jednotku do pronájmu či k ubytování třetí osobě nebo v ní ubytovat osoby nad rámec osob uvedených ve Smlouvě.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Jestliže tyto Podmínky odkazují na další předpisy, kodexy, technická a bezpečnostní pravidla, pak takové předpisy tvoří součást těchto Podmínek a vztahují se, tak jako tyto Podmínky, na každou jednotlivou smlouvu, není-li ve smlouvě výslovně písemně uvedeno jinak.

Více informací na

+420 608 341 537